REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Alinę Szklarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Alina Szklarska z siedzibą w Bytomiu, za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.designyourlife.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Alinę Szklarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Alina Szklarska z siedzibą w Bytomiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza Pocztę Polską S.A., za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów.

4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 8. Sprzedawca - oznacza Alinę Szklarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Alina Szklarska z siedzibą w Bytomiu (41-933), ul. Strzelców Bytomskich 240c/2, NIP: 6262908755, REGON: 243499184, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: sklep@designyourlife.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 9. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie sklep.designyourlife.pl.

 10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 11. Produkt Cyfrowy Bez Nośnika - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności plannery w formie elektronicznej, e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

12. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

13. Udostępnienie Produktów Cyfrowych bez Nośnika - oznacza odpłatne udostępnienie przez Sprzedawcę Produktów Cyfrowych bez Nośnika na Zamówienie Klienta, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie lub nieograniczone w czasie korzystanie z Produktów Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.

14. Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Klient może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. W celu korzystania z Produktów Cyfrowych bez Nośnika dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

9. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

10. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Klientem, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Sprzedawca może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Klienta lub Sprzedawcy związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów lub Udostępnianiem Produktów Cyfrowych bez Nośnika, Klienci mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@designyourlife.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Klienta.

11. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

12. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

13. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Produkty Cyfrowe bez Nośnika.

§ 3 Zamówienia

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet licencji niewyłącznych na korzystanie z Produktów Cyfrowych bez Nośnika, a także Towarów dostępnych w Sklepie.

Jeśli wybrany przez Kupującego Produkt Cyfrowy bez Nośnika zakłada jego przesyłkę do Kupującego częściami, np. kurs składający się z kilku odcinków, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w z góry określonych przedziałach czasowych. W każdym opisie produktu elektronicznego znajdują się szczegóły dotyczące jego przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części.

Oferowane kursy dostarczane są w postaci cyfrowej na adres e-mail Klienta wskazany w Zamówieniu, a także w postaci video na profilu facebookowym Sprzedawcy. Treści udostępniane są na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar lub Produkt Cyfrowy bez Nośnika, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru lub Produktu Cyfrowego do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem/Produktem Cyfrowym bez Nośnika prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar/Produkt Cyfrowy bez Nośnika i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Produkty Cyfrowe bez Nośnika, Klient poprzez akceptację Regulaminu może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Produktów Cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru/ Produktu Cyfrowego bez Nośnika, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów/ Produktów Cyfrowych bez Nośnika prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

 7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §3 ust. 5, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów/ Produktów Cyfrowych bez Nośnika oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar/Produkt Cyfrowy bez Nośnika. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

7. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Produkty Cyfrowe bez Nośnika, w wiadomości elektronicznej zawierającej ostateczne zamówienie Klienta, o którym mowa w §3 ust. 6, Klient wyraźnie wyraża zgodę na przesyłanie mu Produktów Cyfrowych bez Nośnika przez Sprzedawcę.

8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów/ Produktów Cyfrowych bez Nośnika będących przedmiotem zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§ 4 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze/Produkcie Cyfrowym bez Nośnika stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

c) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Link4Pay, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Warunki udostępnienia Produktów Cyfrowych bez Nośnika

1. Produkty Cyfrowe bez Nośnika zostają udostępnione Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.

2. Udostępnienie Produktów Cyfrowych bez Nośnika Klientowi następuje:

a) poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Klienta lub instalacji na takim Urządzeniu; 

albo

b) (w przypadku kursów online) poprzez udostępnienie Użytkownikowi na za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portalu społecznościowego Facebook Produktów Cyfrowych bez Nośnika zgodnie ze z góry ustalonym harmonogramem. 

3. Klient oświadcza, że jest użytkownikiem i posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook, za pomocą którego dostarczane będą mu treści  video.

4. Warunki korzystania przez Klienta z Produktów Cyfrowych bez Nośnika regulują licencje na korzystanie z poszczególnych Produktów Cyfrowych bez Nośnika. Przekazanie Produktów Cyfrowych bez Nośnika Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do Produktów Cyfrowych bez Nośnika. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Klienta z Produktów Cyfrowych bez Nośnika (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do Produktów Cyfrowych bez Nośnika, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie Produktów Cyfrowych bez Nośnika.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@designyourlife.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, skrytka pocztowa nr 178, 40-951 Katowice http://www.katowice.wiih.gov.pl

§ 8 Reklamacja Produktów Cyfrowych

1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości Produktów Cyfrowych bez Nośnika oraz zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt Cyfrowy bez Nośnika bez wad.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Produkty Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Produkty Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.

3. Klient, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionego Produktu Cyfrowego bez Nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.

4. Klient może złożyć oświadczenie o reklamacji poprzez wysłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@designyourlife.pl.

5. Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Klient wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Sprzedawcy.

8. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, Klient może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Produktu Cyfrowego bez Nośnika na nowe, chyba że doprowadzenie Produktu Cyfrowego bez Nośnika do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez Sprzedawcę.

9. Jednak jeśli Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany Produktów Cyfrowych bez Nośnika na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, a wada Produktów Cyfrowych bez Nośnika będzie istotna, Klient może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Produkty Cyfrowe bez Nośnika były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

10. W toku rozpatrywania reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu Cyfrowego bez Nośnika

1. Co do zasady Klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Produkty Cyfrowe bez Nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Jednak Klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Produktów Cyfrowych bez Nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Klient wyraził zgodę na Udostępnienie Produktów Cyfrowych bez Nośnika przez Sprzedawcę (tj. wyraził zgodę m.in. na przesłanie treści drogą elektroniczną) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz

b) Klient został poinformowany przez Sprzedawcę o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Produktów Cyfrowych bez Nośnika, przed udzieleniem takiej zgody.

3. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sprzedawcę polegającego na Udostępnieniu Produktów Cyfrowych bez Nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z wcześniejszą informacją.

4. 30 dniowa gwarancja satysfakcji – jeśli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Klient będzie niezadowolony z Produktu Cyfrowego bez Nośnika, jakim jest Kurs online, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Warunkiem zwrotu jest wykazanie przez Klienta, że cały materiał kursu został przez niego przerobiony, że wypełnił on wszystkie ćwiczenia i nie przyniosły one skutku. Na dowód Klient przedstawi Sprzedawcy skany/zdjęcia wykonanych ćwiczeń.

§ 11 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BlueMedia, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 14. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Produktów Cyfrowych bez Nośnika znajdujących się w Sklepie. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za takie Produkty Cyfrowe bez Nośnika wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Sprzedawca zastrzega, że Klient nie może:

a) zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także

b) podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.

3. Treści zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Sprzedawcy lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem Produktów Cyfrowych bez Nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy, których Sprzedawca przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej: 

a) przyczyny techniczne leżące po stronie Klienta, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Klienta urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta do korzystania ze Sklepu lub Produktów Cyfrowych bez Nośnika;

b)zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;

c) przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Klienta;

d) ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;

e) przyczyny wynikające z awarii serwerów.

5. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, Sprzedawca podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.

6. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:

a) w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;

b) w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;

c) w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;

d) przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Produkty Cyfrowe bez Nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Produkty Cyfrowe bez Nośnika (tzw. „robotics”).

7. Na wypadek naruszenia przez Klienta któregokolwiek z zakazów wskazanych w art. 14.6, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2018 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów